Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Konkurs projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu.

Typ/podtyp projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 2.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w pkt. 20 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-409/19

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 17 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-409/19 - tj. przedsiębiorcy.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-409/19:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi

30 000 000 zł

W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.

Minimalna i maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 11.3 z 5 września 2019 r.) nie przewiduje maksymalnej wartości projektu dla działania 2.2. Minimalne wartości projektów wskazane zostały w pkt 20 Regulaminu konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) : Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 11.3 z 5 września 2019 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania 2.2.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu:

Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności jest określany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej bądź pomocy de minimis i wynosi maksymalnie 50% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

  • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30

w terminie od 31 października 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: http://poiis.nfosigw.gov.pl/

Najnowsze