Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dopłaty do wymiany kotłów – sposób na smog?

Alarmujące dane o zanieczyszczeniu powietrza stanowią pretekst do likwidacji starych kotłów i instalacji nowych, niskoemisyjnych. Warto pójść tą drogą, choćby dlatego, że wiele samorządów chce współfinansować takie inwestycje. Dofinansowanie uzyskać można z gminy na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub ogrzewania gazowego, ale także na zakup kotła na węgiel, drewno lub pelet. Jeżeli gmina nie realizuje takiego dofinansowania, można starać się o preferencyjny kredyt na wymianę kotłów.

Smog z roku na rok jest coraz bardziej agresywny, a przekroczenia dopuszczalnych norm obejmują teren praktycznie całego kraju. Temat zanieczyszczenia powietrza coraz częściej pojawia się w mediach. O ile świadomość szkodliwości dymu tytoniowego jest już powszechna, o tyle szkodliwość pyłu zawieszonego, nie dotarła jeszcze do wszystkich. Zanieczyszczenie powietrza stało się jednym z najważniejszych wyzwań ludzkości. Zmiany idące w kierunku ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery wymagają współpracy wszystkich sektorów przemysłu i społeczeństwa.


Od czego zacząć?

Jeżeli chcemy wymienić stary piec na ekologiczny powinniśmy najpierw udać się do gminy z zapytaniem czy realizuje ona program niskoemisyjny. Niewiele gmin na takie programy zabezpiecza środki w swoim budżecie. Najczęściej pieniądze na ten cel pozyskują ze źródeł zewnętrznych. Do 2016 r. funkcjonował program KAWKA koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), obecnie gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie takich zadań z regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez marszałków województw.

Ponadto wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) oferują swoje programy skierowane do gmin bądź do osób prywatnych, w ramach których można ubiegać się o dotacje lub preferencyjne kredyty na wymianę pieca.


Małopolska w zdrowej atmosferze

Rejon małopolski do walki ze smogiem wykorzystuje fundusze europejskie, realizując program „Małopolska w zdrowej atmosferze”. W ramach tego programu właściciele domów jedno i wielorodzinnych mogą się starać o dotację na likwidację starego pieca węglowego i zastąpienie go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączenie się do sieci ciepłowniczej.

Chęć wymiany pieca trzeba zgłosić w gminie. Jeżeli gmina stara się o dotacje na wymianę pieców, zamówi bezpłatny audyt energetyczny, dzięki któremu uzyskamy informację, jakie prace termomodernizacyjne trzeba wykonać. Ponadto audytor przedstawi rodzaj i moc kotła koniecznego do zakupu. Wizyta audytora nie obliguje do wymiany pieca, ale w sytuacji kiedy właściciel podejmie taką decyzję, musi podpisać umowę z gminą i przyłączyć się do sieci albo wybrać instalatora nowego kotła.

Dofinansowanie obejmuje kotły gazowe, odnawialne źródła energii, kotły na biomasę i węgiel. W Krakowie dofinansowanie obejmuje wyłącznie kotły gazowe lub odnawialne źródła energii.

W ramach konkursu złożono 92 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 96 402 282,00 zł, co stanowi ok. 140 % dostępnej alokacji wynoszącej 68 098 061,84 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okolicach czerwca 2017 r.

Wykaz gmin, które złożyły wnioski

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę pieców jest wcześniejsza termomodernizacja budynku. Środki na docieplenie budynku zabezpieczono w Programie JAWOR realizowanym przez WFOŚiGW. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie tylko 2% w skali roku. Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł. Po spełnieniu warunków pożyczka będzie podlegać umorzeniu do 20%. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

WFOŚiGW w Krakowie ogłosił również nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. Gmina przystępująca do programu musi posiadać gminny program ochrony powietrza lub dokument tożsamy wpisujący się w Program Strategiczny Ochrona Środowiska oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31.03.2017 r.

Więcej informacji tutaj.

Stolica też dotuje

Do 31 marca 2017 r. mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Warszawiacy będą mogli otrzymać 7 tys. zł (dla gospodarstw domowych) dopłaty. Ratusz zapowiada, że nie jest to program jednoroczny i w kolejnych latach też będzie możliwość ubiegania się o takie dofinansowanie.

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych Biura Ochrony Środowiska, Pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404, tel. 22 443 25 73 – 77.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie oraz niezbędne dokumenty zostały szczegółowo opisane tutaj.

WFOŚiGW w Warszawie w ofercie na 2017 r. ma program pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. Ze względu na wyczerpanie alokacji, Fundusz w dniu 10 lutego 2017 r. zamknął nabór wniosków do tego Programu.


Pomorskie walczy ze smogiem

Urząd Miasta Gdańska udziela dotacji na ogrzewanie gazowe i elektryczne oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”. Wysokość jednorazowej dotacji w Gdańsku ustala się według następujących zasad: dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych.

Dodatkowo Gdańsk otworzył nową linię dotacyjną, w ramach której można ubiegać się o dotację w wysokości 1000 zł przy zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retortowych na ekogroszek lub pelety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie oraz niezbędne dokumenty zostały szczegółowo opisane tutaj.

WFOSiGW w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) oraz „Czyste powietrze Trójmiasta” (edycja 2017). W ramach pierwszego konkursu wnioski należy składać w terminie do 19 maja 2017 r.; w ramach drugiego – do 2 czerwca 2017 r. Konkursy adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów realizujących zadania zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną - realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z rozwiązań: kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii (pompy ciepła) lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Więcej tutaj i tutaj.

Lublin realizuje PONE od 2013 r.

Program Ograniczania Niskiej Emisji zatwierdzony został uchwałą Nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. Program ten wspiera realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe i pompę ciepła. Zgodnie z warunkami Programu, można uzyskać dofinansowanie do wysokości 50 proc. poniesionych nakładów finansowych.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie oraz niezbędne dokumenty zostały szczegółowo opisane tutaj.

WFOŚiGW w Lublinie ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu EKODOM. W ramach konkursu osoby fizyczne mogą uzyskać preferencyjną pożyczkę z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30 %). Dofinansowanie może obejmować do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji:

• wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,

• wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,

• wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,

• budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,

• budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Łódzkie dotuje gminy i osoby prywatne

Łódź zamierza dofinansowywać zakupy pieców oraz przyłączeń do sieci c.o. lub gazociągu, jak również montaż instalacji rozprowadzających. Miasto, w ciągu 3 lat ma zamiar przeznaczyć na ten cel ok. 9 milionów złotych. Na tą chwilę nie ma jeszcze możliwości ubiegania się o takie dofinansowania, prace trwają. Program powinien ruszyć na przełomie kwietnia i maja tego roku.

WFOŚiGW w Łodzi ogłosił dwa programy priorytetowe:

1. Program priorytetowy dla osób fizycznych dotyczy dotacji na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018. Wnioski o dotację na częściową spłatę kredytu składać należy w bankach współpracujących. Do podziału jest 5 mln zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

2. Program dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Budżet na 2017 r. to 11 mln zł i kolejne tyle na 2018 r. Dopłata dotyczy max. 40% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

 

Wrocław dotuje trwałą zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne

W dniu 10 stycznia 2017 r. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014 r. Dotacja celowa może być udzielona na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne lub odnawialne źródło energii.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

W związku z likwidacją programu KAWKA WFOŚiGW we Wrocławiu unieważnił konkurs „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.


Poznań w 2017 r. przeznaczy 2 mln zł na likwidację starych pieców

O dofinansowanie mogą się starać chętni z poznańskiego Starego Miasta, Chwaliszewa, Łazarza i północnej Wildy. Ratusz udzieli wsparcia finansowego na likwidację starych pieców czy kotłów opalanych węglem i zastępowanie ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną. Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym szczególnie tych, które powstają w piecach przydomowych starego typu, kotłach i kominkach. Wsparcie udzielane jest na trwałą likwidację takich palenisk w budynkach i w zamian podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż pieca gazowego lub ogrzewania elektrycznego.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. 

WFOŚiGW w Poznaniu 23 stycznia 2017r. zakończył nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”.


Katowice przygotowują program 10 x 10

W Katowicach dotacje na wymianę źródeł ciepła przyznawane są od kilku lat. W 2017 r. ratusz ma zamiar wymienić prawie 800 pieców oraz zamontować prawie 130 instalacji odnawialnych źródeł energii. W przyszłym roku planuje wprowadzić „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Katowice". Założenia programu są takie, aby w ciągu kolejnych 10 lat przeznaczyć po 10 mln zł rocznie na działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynków (10x10). Założono, że rocznie 5 mln zł przeznaczone zostanie na dotacje do zmiany systemu ogrzewania dla mieszkańców i innych podmiotów, natomiast drugie 5 mln zł przeznaczone zostanie na likwidację niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych gminy. Program i jego główne założenia są obecnie przedmiotem konsultacji społecznych.

WFOŚiGW w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłosił trzy konkursy projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego:

Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.

Termin naboru od 31.03.2017 r. r. do 29.05.2017 r. Rozstrzygnięcie w listopadzie 2017 r.

Więcej informacji tutaj.

Rzeszów liczył na KAWKĘ

Rzeszów chciał przystąpić do trzeciej edycji programu „KAWKA”, który miał dofinansowywać osoby indywidualne, które swój dom ogrzewały piecem węglowym. Ratusz miał zwracać 45 proc. kosztów. Niestety program ten został w 2016 r. zlikwidowany przez NFOŚiGW. Obecnie pieniądze te zostały przesunięte na Regionalne Programy Operacyjne zarządzane przez Urząd Marszałkowski. Z RPO można zdobyć dofinansowanie na poprawę jakości powietrza na lata 2014-2020. Konkurs na zdobycie dofinansowania związanego z likwidacją pieców węglowych ma być ogłoszony, ale dopiero w czwartym kwartale 2017 r. Jeśli uda się pieniądze zdobyć, to dofinansowanie może wynieść nawet 85 proc.

WFOŚiGW w Rzeszowie przygotował ofertę skierowaną do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne. W ramach Programu osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na wymianie kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem. Wysokość udzielonego wsparcia oraz grupa osób fizycznych nim objęta będzie każdorazowo uzależniona od ustalonej przez Zarząd Funduszu alokacji. Na rok 2017 zaplanowano pomoc bezzwrotną na gospodarkę ściekową i ochronę atmosfery w wysokości odpowiednio po 1 000 000 zł. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony.


Białystok planuje objąć dofinansowaniem 450 gospodarstw domowych

Miasto Białystok dofinansuje wymianę pieców węglowych na gazowe albo instalację kolektorów słonecznych w prywatnych domach zlokalizowanych na terenie Białegostoku. W ramach projektu do 2019 roku miasto planuje objąć dofinansowaniem 450 gospodarstw domowych. Zamierza kupić i zamontować w prywatnych domach 225 kotłów gazowych oraz 225 kolektorów słonecznych. Koszt projektu jest szacowany na 8 mln zł, blisko 7 mln zł ma stanowić dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny mieszkańca ma wynosić 15% kosztów instalacji nowego pieca lub kolektora. Tegoroczny nabór wniosków zakończył się 14 lutego.

WFOŚiGW w Białymstoku realizuje zadania z zakresu Ochrony Atmosfery poprzez dofinansowanie następujących inwestycji: termomodernizacja budynków, budowa lub zmiana systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, instalacje do produkcji energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Wnioski są rozpatrywane przez Fundusz w miarę posiadanych środków finansowych, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok. Wnioski na zadania inwestycyjne mogą być składane do końca października danego roku.

Ministerstwo Energii chce zachęcić Polaków do ogrzewania domów jednorodzinnych piecami zasilanymi energią elektryczną z rozbudowaną akumulacją ciepła. Są to piece, które pobierają prąd tylko przez kilka godzin w nocy, ale mogą ogrzewać dom całą dobę. Ministerstwo chce stworzyć takie rozwiązania, aby były one dostępne również dla ludzi niezamożnych poprzez wprowadzenie taryfy energetycznej przeznaczonej tylko do celów grzewczych.

Opracowanie: Barbara Chrzanowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx