Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”

1. Rodzaj zadania:

Celami zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II” jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Szczegółowe cele i zakres realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

767 360,00 zł brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 0/100).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin. Przed złożeniem oferty, Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1.      Realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego, na które zostanie udzielona Dotacja może rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

2.      Szczegółowe warunki realizacji zadania określa Regulamin.

5. Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania Ofert upływa w dniu 9  lipca 2018 r. Ofertę należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2018. Nabór II”. Decyduje data wpływu oferty do siedziby NDAP.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.      Ocenę złożonych Ofert przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Dyrektora w drodze zarządzenia, zwana dalej „Komisją”.

2.      Oferty zostaną oceniane przez Komisję pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów i zasad określonych w Regulaminie.

3.      Oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegać będą odrzuceniu i nie będą badane pod względem merytorycznym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu.

4.      Przewidywany termin dokonania wyboru ofert: nie dłuższej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

5.      Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.plw oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

7. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztami:

1.      Na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu zakończono nabór i ocenę ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018”, wartość przyznanych dotacji: 132 640,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści zł 0/100) .

2.     Łączna wartość przyznanych dotacji w 2017 r. w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 900.000,00 zł. (słownie: dziewięćset tysięcy zł 0/100) na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”.

8. Pozostałe informacje:

·      W składanej ofercie należy uzupełnić punkt IV.5 - „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”;

·      Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz pod nr tel.: 22 56 54 653 lub 22 56 54 658;

·      W dniu 25 czerwca br. o godz. 10.00 w siedzibie NDAP zorganizowane zostanie spotkanie poświęcone instruktażowi wypełniania ofert.
       Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:

1) Regulamin konkursu "Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II"

2) Załącznik nr 1 - wzór oferty

3) Załącznik nr 2 - wzór umowy

4) Załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny

5) Lista najczęściej popełnianych błędów formalnych w ofertach

Źródło: https://www.archiwa.gov.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx