Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Podlaskie - ruszył konkurs na dotowanie prac przy zabytkach

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił elektroniczny nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

Konkurs potrwa do 9 lutego 2018 r. Nabór odbywa się poprzez generator www.Witkac.pl  . Wnioskodawca może złożyć część załączników w formie tradycyjnej papierowej, a część dołączyć do wniosku elektronicznie.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków.

W wersji papierowej obowiązuje potwierdzenie złożenia oferty wraz z ewentualnymi załącznikami, które należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą najpóźniej do dnia 13 lutego 2018 r. na adres urzędu z dopiskiem „Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konkurs na zabytki”

Dotacja obejmuje następujący katalog prac:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15

Do wniosku należy załączyć (w formie papierowej lub elektronicznej) następujące dokumenty:

  1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów);
  1. Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem;
  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego; nominacja / powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt (np. nominacja na proboszcza parafii, powołanie na dyrektora instytucji);
  1. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  1. Kosztorys prac W przypadku wnioskodawców odzyskujących VAT koszty wpisywane we wniosku powinny zawierać ceny netto; dla prac lub robót budowlanychpowinien to być kosztorys szczegółowy – sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Natomiast dla prac konserwatorskich i restauratorskichcałkowitym kosztorysem prac zawsze powinien być kosztorys ofertowy, zawierający cenę netto i brutto, podpisany przez uprawnionego wykonawcę prac (dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki).
  1. Fotograficzna dokumentacja zabytku (zdjęcia opisane, przedstawiające stan aktualny zabytku, w kolorze; zbliżenia detali w przypadku zaawansowanych uszkodzeń substancji zabytku);
  1. Pozwolenie na budowę, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie prawa budowlanego; nie dotyczy prac przy zabytkach ruchomych

W przypadku składania wniosku na ekspertyzę mykologiczną bądź konstrukcyjną należy złożyć    w ramach innych załączników:

Ekspertyza MYKOLOGICZNA:

-   kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wykonawcę uprawnień specjalisty mykologiczno-budowlanego,

-     listę co najmniej dziewięciu ekspertyz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (licząc od dnia złożenia oferty) z danymi kontaktowymi Zlecających (adres, nr telefonu),

-    z czego co najmniej cztery wykonane dla obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków  (podać nr  wpisu),

Ekspertyza KONSTRUKCYJNA

-  kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)  dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń,

-    listę co najmniej dziewięciu ekspertyz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (licząc od dnia złożenia oferty) z danymi kontaktowymi Zlecających (adres, nr telefonu),

-   z czego co najmniej cztery wykonane dla obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków  (podać nr wpisu)

Więcej informacji znajduje się na http://www.wrotapodlasia.pl (zakładka Kultura, Finanse, Dotacje na zabytki, Ogłoszenia) oraz w siedzibie Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Dziedzictwa Narodowego pod numerem 085/66-54-510.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx