Strona wykorzystuje pliki cookies, je艣li wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookies, zostan膮 one zapisane w pami臋ci twojej przegl膮darki. W przypadku nie wyra偶enia zgody nie jeste艣my w stanie zagwarantowa膰 pe艂nej funkcjonalno艣ci strony!

Konkurs o stypendia tw贸rcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II

Stypendia tw贸rcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane s膮 na podstawie Rozporz膮dzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu przyznawania stypendi贸w osobom zajmuj膮cym si臋 tw贸rczo艣ci膮 artystyczn膮, upowszechnianiem kultury i opiek膮 nad zabytkami oraz wysoko艣ci tych stypendi贸w (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 612) dost臋pnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Regulamin konkursu, wz贸r umowy stypendialnej, wz贸r formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wype艂nienia Wniosku i obs艂ugi systemu EBOI stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego Og艂oszenia i mo偶na je pobra膰 poni偶ej.

Elektroniczny Formularz znajduje si臋 w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Przedmiotem konkursu s膮 stypendia 飥 maj膮ce charakter cyklicznego 艣wiadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmuj膮cym si臋 tw贸rczo艣ci膮 artystyczn膮, upowszechnianiem kultury i opiek膮 nad zabytkami 飥 na realizacj臋 okre艣lonego przedsi臋wzi臋cia, w nast臋puj膮cych kategoriach:

Kategoria 1: stypendia tw贸rcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. tw贸rczo艣膰 ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarz膮dzanie kultur膮 i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem obj臋te s膮 stypendia:

 1. p贸艂roczne obejmuj膮ce okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.;
 2. maj膮ce inny okres realizacji przedsi臋wzi臋cia, przyznawane s膮 na okres nie kr贸tszy ni偶 trzy, kolejne, nast臋puj膮ce po sobie miesi膮ce, obejmuj膮ce okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Przedmiotem stypendium nie mo偶e by膰 zakup 艣rodk贸w trwa艂ych i nieruchomo艣ci.

Wysoko艣膰 stypendium wynosi 3 tys. z艂 brutto miesi臋cznie.

O stypendium mo偶e wnioskowa膰 osoba fizyczna, kt贸ra w terminie do 2 maja 2017 r., zgodnie z Regulaminem konkursu z艂o偶y wniosek, opisuj膮cy koncepcj臋 przedsi臋wzi臋cia (autorski projekt tw贸rczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 za po艣rednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendi贸w z bud偶etu Ministra KiDN na rok 2017/II. Jednocze艣nie do MKiDN nale偶y dostarczy膰 (osobi艣cie b膮d藕 poczt膮) podpisane Potwierdzenie Z艂o偶enia Wniosku o przyznanie stypendi贸w z bud偶etu1 wraz z wymaganym za艂膮cznikiem tj.:

 • no艣nikiem elektronicznym, kt贸ry zawiera portfolio Wnioskodawcy, o obj臋to艣ci nie przekraczaj膮cej 300 MB,

UWAGA!: Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce prawid艂owego przygotowania portfolio znajduj膮 si臋 w Regulaminie Konkursu (搂 11 ust. 1 pkt 3).

UWAGA!: Dokument 鈥濸otwierdzenie Z艂o偶enia Wniosku鈥 nie jest to偶samy z wygenerowan膮 z systemu EBOI ostateczn膮 wersj膮 Wniosku, kt贸ry zosta艂 wype艂niony i przes艂any za po艣rednictwem Elektronicznego Formularza w systemie EBOI.

Dokument 鈥濸otwierdzenie Z艂o偶enia Wniosku鈥 nie jest to偶samy z wygenerowan膮 z systemu EBOI robocz膮 wersj膮 Wniosku, oznaczon膮 znakiem wodnym 鈥瀢ersja robocza鈥.

Nab贸r wniosk贸w o przyznanie stypendium trwa od 31 marca 2017 r. do 2 maja 2017 r.

Termin sk艂adania wniosk贸w up艂ywa 2 maja 2017 r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia Z艂o偶enia Wniosku oraz no艣nika elektronicznego do Ministerstwa KiDN;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drog膮 pocztow膮 Potwierdzenia Z艂o偶enia Wniosku oraz no艣nika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy si臋 data stempla pocztowego.

O stypendia nie mo偶e wnioskowa膰 osoba, kt贸ra:

 1. w momencie og艂oszenia konkursu jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w zwi膮zku z pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy偶szym, Dz.U z 2012 r. poz. 572 z p贸藕n. zm2 bez wzgl臋du na kierunek i tryb kszta艂cenia;
 2. w momencie og艂oszenia konkursu kszta艂ci si臋 na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, in偶ynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelni臋 uprawnion膮 do ich prowadzenia;
 3. w momencie og艂oszenia konkursu realizuje przedsi臋wzi臋cie, na kt贸re zosta艂o przyznane stypendium finansowane ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa w cz臋艣ci, kt贸rej dysponentem jest Minister (stypendia z bud偶etu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach 鈥濵艂oda Polska鈥 i 鈥濭aude Polonia鈥, oraz stypendia przyznane w 鈥濳onkursie stypendialnym na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski鈥);
 4. realizowa艂a przedsi臋wzi臋cie, na kt贸re zosta艂o przyznane stypendium finansowane ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa w cz臋艣ci, kt贸rej dysponentem jest Minister lub finansowane z Funduszu Promocji Tw贸rczo艣ci 鈥 przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 5. zosta艂a wezwana do zwrotu ca艂ej kwoty wyp艂aconego stypendium finansowanego ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa w cz臋艣ci, kt贸rej dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Tw贸rczo艣ci, z tytu艂u nienale偶ytego wykonania umowy stypendialnej 鈥 przed up艂ywem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosk贸w dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zako艅czenia naboru wniosk贸w. Ocen臋 merytoryczn膮 powierza si臋 powo艂anej przez Ministra KiDN Komisji (powo艂anej zarz膮dzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powo艂ania komisji opiniuj膮cej wnioski o przyznanie stypendi贸w tw贸rczych i stypendi贸w na przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz 2017 r. poz. 11). Stypendia przyznawane s膮 decyzj膮 Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Listy os贸b, kt贸re otrzyma艂y stypendia w naborze wniosk贸w, publikowane s膮 na stronach internetowych Ministerstwa nie p贸藕niej ni偶 po dw贸ch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Zapraszamy do szczeg贸艂owego zapoznania si臋 z dokumentacj膮 konkursow膮, w tym w szczeg贸lno艣ci z Regulaminem konkursu, Instrukcj膮 Krok po Kroku oraz Instrukcj膮 wype艂nienia Elektronicznego Formularza, w kt贸rych w szczeg贸艂owy spos贸b opisane zosta艂y m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie Z艂o偶enia Wniosku oraz no艣nik elektroniczny, kt贸ry zawiera portfolio (do 300 MB!) Wnioskodawcy prosimy kierowa膰 na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Pa艅stwa
ul. Krakowskie Przedmie艣cie 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na 2017 r. oraz podaniem nazwy dziedziny

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania mo偶na uzyska膰 kontaktuj膮c si臋 z pracownikami Departamentu Mecenatu Pa艅stwa MKiDN:

(22) 41 88 326; (22) 41 88 328.

oraz pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

1 Je艣li Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

2 Student - osoba kszta艂c膮ca si臋 na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, in偶ynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelni臋 uprawnion膮 do ich prowadzenia.

UWAGA: Zgodnie z Zarz膮dzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracownik贸w urz臋d贸w administracji rz膮dowej, 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy. W zwi膮zku z tym termin sk艂adania wniosk贸w up艂ywa 4 maja 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Za艂膮cznik nr 1 do og艂oszenia: Regulamin konkursu,
 2. Za艂膮cznik nr 1 do regulaminu: Wz贸r umowy stypendialnej
 3. Za艂膮cznik nr 1 do umowy: Wz贸r formularza sprawozdania z realizacji stypendium
 4. Za艂膮cznik nr 2 do regulaminu: Karta oceny - wz贸r
 5. Za艂膮cznik nr 3 do regulaminu: Opis dziedzin
 6. Za艂膮cznik nr 2 do og艂oszenia: Instrukcja Krok po Kroku od za艂o偶enia konta do z艂o偶enia i wys艂ania Wniosku
 7. Za艂膮cznik nr 3 do og艂oszenia: Instrukcja wype艂nienia Elektronicznego Formularza
 8. Za艂膮cznik nr 4: Wz贸r Potwierdzenia Z艂o偶enia Wniosku o przyznanie stypendi贸w z bud偶etu Ministra KiDN

殴r贸d艂o: http://bip.mkidn.gov.pl/

Skomentuj

Upewnij si臋, 偶e pola oznaczone wymagane gwiazdk膮 (*) zosta艂y wype艂nione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Do艂膮cz do nas

      YTxyXYx