Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Atlas inicjatyw

1000 grusz w Gruszkowie

Podtytuł
Powiązany z organizacją Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gruszków
Data rozpoczęcia 2011-08-01
Data zakończenia 2011-11-30
Osoba odpowiedzialna Koordynator Projektu
Zasięg Jedna wieś lub miejscowość
Która/które Gruszków
Cel Budowa wizerunku i marki wsi Gruszków w oparciu o nazwę miejscowości w okresie 01.08.2011 r. – 30.11.2011 r. poprzez aktywizację mieszkańców wsi do wspólnej pracy w zakresie „obsadzenia” starymi odmianami grusz miejsc ogólnie dostępnych w miejscowości i terenów powierzonych przez mieszkańców zaangażowanych w projekt. W związku z powyższymi zamierzeniami chcemy, aby miejscowość nasza, była bezwzględnie rozpoznawalna poprzez utożsamianie nazwy z faktycznym drzewostanem wsi. Chcemy, szczególnie w okresach kwitnienia i owocowania drzew, aby charakterystycznym, rzucającym się w oczy elementem krajobrazu wsi były stare odmiany grusz, co w przyszłości pozwoli zbudować nową historię wsi w oparciu o finalne efekty niniejszego projektu. W przyszłości, bazując na dzisiejszych działaniach, mamy nadzieję stworzyć markę szeroko rozpoznawalną, marzeniem naszym jest stworzenie marki ponadregionalnej, czy wręcz marki międzynarodowej. Przyszłościowe plany zakładają utworzenie spółdzielni lub spółki, których udziałowcami (wspólnikami) będą mieszkańcy wsi, powstanie której ma na celu zaspokajanie szeroko rozumianych potrzeb i samorealizacji mieszkańców. Bliskość granic (wieś Gruszków położona jest w odległości 10 km od granicy polsko-czeskiej i 70 km od polsko-niemieckiej) oraz brak barier w zakresie przepływu osób i towarów jest dodatkowym atutem powodzenia tych zamierzeń w przyszłości. Realizacja tych zamierzeń jak również innych, mających na celu stworzenie bazy i infrastruktury turystycznej, pozwolą mieszkańcom wsi realizować cele osobiste, wyrażające się poprzez m.in. uzyskanie możliwości zarobkowania, podnoszenie osobistych umiejętności, poszerzenie horyzontów myślowych, a także poczucie identyfikacji ze wsią, poczucie własnej wartości oraz aktywnej odpowiedzialności za przyszłość wsi i jej mieszkańców. Pozwoli również wzbudzić szacunek do posiadanych oraz wytworzonych w przyszłości dóbr, zarówno materialnych jak i niematerialnych. Realizacja projektu nastąpi poprzez wspólną w formie wolontariatu pracę mieszańców. Zaangażowanie mieszkańców wyrażona jako bezpośrednia realizacja projektu w zakresie pracy, jak również poprzez powierzenie terenów oraz zapewnienie trwałości efektów projektu, pozwolą na aktywizację i integrację mieszkańców wsi, a także wpłyną na wzbudzenie poczucia estetyki otoczenia oraz odpowiedzialności za utrzymanie rezultatów pracy. Szkolenie przewidywane projektem pozwoli posiąść nowe umiejętności oraz budowę świadomości ekologicznej mieszkańców. Zaangażowanie się mieszkańców wsi zbudować ma również tożsamość osobistą, zbudować wiarę w możliwość osiągnięcia sukcesu osobistego, czego wymierną korzyścią stać się ma w przyszłości osiąganie dochodów z działalności turystycznej i około turystycznej, co w wielkiej mierze przyczyni się do rezygnacji z chęci „ucieczki” oraz wyeliminuje poczucie wykluczenia społecznego. Pozwolą na utożsamienie się ze wsią, a także zbudują podwaliny zastąpienia słowa „ja” słowem „my” w odniesieniu do wizji przyszłości naszego lokalnego społeczeństwa.
Odbiorcy Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli zarówno członkowie Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju wsi Gruszków jak i wszyscy chętni mieszkańcy Gruszkowa. Projekt zakłada współudział beneficjentów w większości pracach i działaniach wynikających z niniejszego projektu. Stowarzyszenie będzie aktywnie mobilizować mieszkańców wsi Gruszków do czynnego współtworzenia realizacji niniejszego projektu, wpływać na powzięcie przez część uczestników odpowiedzialności za realizację cząstkową etapów projektu, poprzez powierzanie zadań organizacyjnych uczestnikom działań.
Realizacja
Harmonogram realizacji Informację o Projekcie jego celach i przebiegu, donatorze oraz wysokości dotacji przekazano mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim, następnie ulotkami poinformowano wszystkie domostwa o możliwości przystąpienia do realizacji projektu. Realizację rozpoczęło spotkanie organizacyjne beneficjentów. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 05.08.2011 roku, w którym to dniu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno - informacyjne dla mieszkańców wsi oraz członków Stowarzyszenia. W okresie października 2011 roku dokonano zakupu niezbędnych materiałów i usług dla prawidłowego wykonania projektu. Pobrano również próbki gleby celem przeprowadzenia badań. W dniu 18.10.2011 roku odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Hoduna w zakresie realizowanego projektu oraz równocześnie odbyło się spotkanie organizacyjne. W dniu 22.10.2011 roku odbyła się akcja sadzenia drzew oraz nieudokumentowane spotkanie organizacyjne. Stworzono w obrębie placu rekreacyjno-sportowego sad zachowawczy, gdzie oprócz gatunków grusz realizowanych projektem zasadzono 10 innych odmian grusz, sfinansowanych ze środków własnych Stowarzyszenia. Ogółem posadzono 210 drzewek, zabezpieczono je również agrowłókniną oraz osłonami samozaciskowymi. W miesiącu listopadzie zakupiono tabliczki informacyjne oraz paliki, w które to zaopatrzone zostały wszystkie zasadzone drzewa. Dokonano również pomiarów GPS zasadzonych drzew, co pozwoliło na stworzenie dokładnej mapki z podziałem na gatunki zasadzonych grusz. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące, które odbyło się w dniu 26.11.2011 roku, przy ognisku wraz z pieczeniem kiełbasek.
Koszty Całkowity koszt realizacji projektu: 14 359,33 zł. Kwota dofinansowania: 9 877,66 zł Wkład własny: 4 481,67 zł
Źródła finansowania Fundacja Wspomagania Wsi - konkurs 'Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011'
Zdobyte doświadczenie

Dołącz do nas

      YTxyXYx