Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Fundusz dla gmin popegeerowskich - formularz wniosku o dofinansowanie

Na portalu MSWiA opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (ID100).

 1. Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł kierowane do gmin, na których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Mieszkańcy tych obszarów byli i są szczególnie narażeni na wykluczenie, wynikające z naturalnej izolacji przestrzennej tych obszarów. Po likwidacji PGR-ów mieszkańcy miejscowości, w których funkcjonowały te podmioty, najczęściej doświadczyli strukturalnego bezrobocia, które miało kluczowy wpływ na ich negatywną sytuację społeczną. Wieloletnie zaniedbania i brak odpowiedniej interwencji państwa pogłębiły degradację ekonomiczną tych obszarów. Tym boleśniej będzie odczuwalny dla mieszkańców tych terenów - będący skutkiem epidemii Covid-19 - spadek produktu krajowego brutto. Inwestycje lokalne, które będą mogły zostać sfinansowane lub dofinansowane ze środków przewidzianych projektem uchwały stanowią ważne źródło zamówień dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to też przedsięwzięcia, które rozwiązują codzienne i często najpilniejsze problemy członków lokalnych społeczności.

2. Termin uruchomienia: IV kwartał 2020 r.

3. Przewidywany efekt: przeciwdziałanie nierównościom społecznym, budowa infrastruktury społecznej, poprawa życia mieszkańców, rozwój - poprzez inwestycje w szeroko rozumiane mienie gminne oraz wsparcie lokalnych wspólnot, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów skupiających mieszkańców terenów popegeerowskich.

4. Beneficjentami projektu są gminy na omawianych terenach. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe.

5. Interesariuszami są: podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy gminy i ich przedstawiciele, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące uprawnienia Skarbu Państwa.

6. Projekt będzie obejmował, w szczególności:

  • budowę, rozbudowę, przebudowę:

-    kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,

-    dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

-    centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

-    świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich;

  • modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizacja budynków,

  • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7. Wnioski gmin (max. 3 wnioski na max. 3 inwestycje) będą opiniowane, pod kątem spełnienia wymogów formalnych i oceny oddziaływania społecznego, przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a następnie opiniowane przez wojewodów i przekazywane do Prezesa Rady Ministrów.

8. Komisja powołana przy Prezesie Rady Ministrów będzie oceniać wnioski pod kątem merytorycznym. Komisja składać się będzie z przedstawicieli: PRM, MRPiT, MFFiPR, MSWiA. Rekomendacje Komisji zostaną przekazane Prezesowi Rady Ministrów, który następnie będzie rozstrzygał o złożeniu dyspozycji wypłaty środków wojewodzie. Wojewoda przekaże środki gminom.

9. Otrzymanie przez daną gminę innych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wyłącza możliwości wnioskowania o wsparcie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

10. Przekazane środki mogą zostać przeznaczone także na finansowanie zadań rewitalizacji miejscowości popegeerowskich w rozumieniu ustawy o rewitalizacji oraz na finansowanie wkładu własnego jednostki na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

DO POBRANIA:

Projekt uchwały


WNIOSEK

Źródło: https://www.gov.pl

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx