Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Koronawirus - komunikaty PFRON

Dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacja składek - stan zagrożenia epidemicznego i epidemii

Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii - termin i bezpieczna forma składania dokumentów, o które wzywa Fundusz, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a tym samym utrudnień w składaniu dokumentacji papierowej, Wnioskodawca, który otrzymał pismo z Funduszu o wypowiedzenie się lub przedstawienie dowodów, w sprawie toczącego się postępowania lub informację o ustaleniu kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, o wartości innej niż wnioskowana, może postąpić w sposób opisany poniżej.

Jeśli dostałeś informację o zmniejszeniu kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacji składek i chcesz złożyć do Prezesa Zarządu PFRON wniosek o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty dofinansowania lub refundacji, a nie masz możliwości – z powodu stanu epidemii - zrobić tego w formie papierowej, w obowiązującym terminie 14 dni od otrzymania informacji:

  • możesz złożyć wniosek - z krótkim uzasadnieniem - poprzez moduł Korespondencja w aplikacji SODiR, w której składasz comiesięczne wnioski o wsparcie. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę SODiR: www.sod.pfron.org.pl, wybierzesz moduł Korespondencja, a następnie „Nowa wiadomość wychodząca”. Składany wniosek, poza krótkim uzasadnieniem, musi zawierać dodatkowo informację o okresie sprawozdawczym, którego dotyczy,
  • a w przypadku, gdy nie masz dostępu do SODiR, ponieważ wybrałeś papierowy sposób składania wniosków o dofinasowanie do wynagrodzeń lub refundację składek, złóż papierowo wniosek o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty wsparcia, niezwłocznie, gdy ustanie przeszkoda, w związku z którą nie było to możliwe do zrobienia w wyznaczonym terminie. We wniosku wskaż dodatkowo, z jakiej przyczyny nastąpiło opóźnienie w złożeniu wniosku. Wzór wniosku, który składasz papierowo możesz pobrać z tego miejsca.

Jeśli dostałeś pismo z PFRON w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym/administracyjnym, wzywające do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dowodów, a nie jesteś w stanie – z powodu trwania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii - złożyć żądanych dokumentów w terminie wskazanym w piśmie, zadzwoń lub wyślij wiadomość e-mail do pracownika PFRON, który prowadzi Twoją sprawę. Telefon i/lub adres e-mail znajdziesz w końcowej części otrzymanego pisma.   

Jednocześnie Fundusz przypomina, iż wszystkie dokumenty żądane w toku prowadzonych postępowań, a także wniosek do Prezesa Zarządu PFRON o wydanie decyzji w sprawie przysługującej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń/refundacji składek, możesz złożyć także:

  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • w samoobsługowych punktach obsługi kancelaryjnej udostępnionych w wojewódzkich oddziałach PFRON oraz w Biurze PFRON.

Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii – ulgi w zapłacie składek do ZUS/KRUS i podatku dochodowego a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obwieścił w dniu 23.03.2020 r. na swojej stronie internetowej, iż przedsiębiorstwo mające w okresie panowania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii problemy z płatnością bieżących składek lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia
    2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Zapowiadane jest także udzielanie ulg (odroczenia, rozłożenia na raty należności) w zapłacie zobowiązań podatkowych.

Ponadto zgodnie z doniesieniami medialnymi, mikroprzedsiębiorstwa mogą być zwolnione z opłacania składek do ZUS w okresie trzech miesięcy, jeśli spełnią określone kryteria związane z przychodem. Niniejsze może dotyczyć także składek rolników, opłacanych do KRUS.

Ulgi, o których mowa, udzielane w związku z epidemią koronawirusa, będą uznawane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wg zasad, opisanych poniżej.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

Zgodnie z art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych¹ miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy składki opłacone po tym terminie, nie przekroczą 2% składek należnych za dany miesiąc). Tak więc koszty płacy, na które składa się, m. in. zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, powinny być opłacone z uwzględnieniem terminów, wynikających z przepisów odrębnych, do których dodaje się 14 dni, wynikające z ustawy o rehabilitacji (o ile przekroczenie 14-dniowe nie spowoduje rozwiązania umowy z ZUS). 

Zawarcie umowy o odroczenie terminu płatności wyznacza pracodawcy nowy termin płatności danej należności. Dlatego też Fundusz uznaje, iż przyznane pracodawcy odroczenia terminu płatności należności podatkowych i ZUS-owskich, związane z panowaniem koronawirusa, będą traktowane jako wyznaczenie nowych terminów płatności. Jeśli więc pracodawca dotrzyma nowego terminu płatności (lub opóźni się z płatnością maksymalnie o 14 dni, a umowa nie zostanie rozwiązana), ma prawo uznać, że warunek terminowości opłacenia składek lub podatku został dotrzymany.

Analogicznie traktowana będzie - udzielona w związku z panowaniem koronowirusa  - ulga w postaci rozłożenia na raty należności (podatek, składki).

Uwagi wymaga fakt, iż w sytuacjach odroczeń terminów płatności lub układów ratalnych, które zostały przyznane z uwagi na inne czynniki – niż ograniczenia związane z koronawirusem – dla celów ubiegania się o dofinasowania do wynagrodzeń - wniosek do odpowiedniego organu o przyznanie ulgi w zapłacie zobowiązania, należy złożyć przed upływem standardowego terminu, wynikającego z przepisów. 

W sytuacji, gdy - zgodnie z przepisami – Wnioskodawca nie opłaci składek, ponieważ będzie do tego uprawniony, we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń wykazuje koszty płacy, bez uwzględnienia składek do ZUS.

Fundusz może prosić beneficjenta o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np. umów podpisanych z ZUS/urzędem skarbowym. Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie.   

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne:

Fundusz refunduje²:

  • osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą - obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie,

pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Ponadto składki należy opłacić w terminie wynikającym z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub z opóźnieniem nie przekraczającym 14 dni³.

Osoby ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, które zawnioskują z powodu oddziaływania na nie stanu zagrożenia epidemicznego do ZUS/KRUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na raty, mają możliwość złożyć w obowiązującym terminie wniosek Wn-U-G/Wn-U-A do PFRON. Złożony wniosek musi jednak zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwoty do wypłaty (poz. 17, 18, 23 wniosku Wn-U-G, poz. 9, 10, 14 wniosku Wn-U-A), a pola dotyczące daty zapłacenia składek pozostają niewypełnione (poz. 45 we wniosku Wn-U-G, poz. 35 we wniosku Wn-U-A). Wnioskodawca nie może bowiem otrzymać refundacji do czasu zapłacenia składek. Dopiero po ich zapłaceniu (w terminie przewidzianym w umowie z ZUS/KRUS lub z uchybieniem przekraczającym maksymalnie 14 dni, o ile umowa nie zostanie rozwiązana) ma możliwość złożyć korektę wniosku, z wykazaniem w niej poniesionych składek oraz prawidłowej daty ich opłacenia.

Fundusz może prosić beneficjenta - w takich sytuacjach - o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np. umów podpisanych z ZUS/KRUS. Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie.    

W sytuacji, gdy - zgodnie z przepisami – Wnioskodawca nie opłaci składek do ZUS lub KRUS, ponieważ będzie do tego uprawniony, nie ma podstawy składania wniosku do PFRON. Zwolnienie z opłacenia składek ZUS oznacza wówczas automatycznie, że nie ma podstawy do wypłacenia refundacji. 

¹ Dz. U. z 2020 r., poz. 426,

² Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji,

³ Zgodnie z art. 25a ust. 4 ustawy o rehabilitacji.

Źródło: https://www.pfron.org.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx