Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Mazowieckie - „małe dotacje” w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

W dniu 22.10.2019r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 95 120,74 zł na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie określonym w art. 19a przedmiotowej ustawy środki w wysokości 95 120,74 zł. zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności zawodowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu:
a) nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijanie umiejętności sprawdzonego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.
7. Świadczenie usług wspierających, które maja na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobiste

 

Oferty będzie można składać zgodnie z zasadami zlecania zadań publicznych poza trybem konkursowym, które zostały określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1 w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie www.dialog.mazovia.pl.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Mazowieckiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Nie jest wymagany wkład własny (finansowy/osobowy/rzeczowy).

Zadanie publiczne nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. Oferty powinny zostać złożone min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania, tj. data rozpoczęcia realizacji zadania nie powinna być wcześniejsza niż spodziewany termin przyznania środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, uwzględniający procedurę trybu pozakonkursowego, zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 oraz 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1], a planowana data zakończenia zadania nie powinna być późniejsza niż 15 grudnia 2019 r.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Po złożeniu oferty w serwisie witkac.pl niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty (wygenerowane w generatorze), podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie potwierdzenie złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych liczonych od chwili złożenia oferty w systemie:

osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, III piętro, z dopiskiem na kopercie: „tryb art. 19a – „…..(nazwa zadania)”,
za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „tryb art. 19a – „…..(nazwa zadania)”, za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Źródło: http://www.dialog.mazovia.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx