Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Międzynarodowa wymiana młodzieży - zaproszenie do udziału w konkursie

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Międzynarodowa wymiana młodzieży

Informacje ogólne

1.Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

2.Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

Ostatecznym beneficjentem konkursu jest młodzież polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.

3.Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2019r.

II. Informacje o treści oferty

Oferta realizacji zadania powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego opisujące:

1)zakładane rezultaty zadania publicznego;

2)planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa);

3)sposób monitorowania rezultatów/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

Dopuszcza się możliwość wyliczenia i wyceny wkładu własnego rzeczowego. Wartość tego wkładu nie może przekroczyć kosztu, jaki oferent poniósłby gdyby udostępniony zasób lub usługa świadczona była dla oferenta w sposób odpłatny.

III. Finansowanie zadania

1.Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

2.Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 685.000zł.

3.Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 60.000zł.

4.W roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim Minister Edukacji Narodowej realizował zadanie Międzynarodowa wymiana młodzieży, na realizację którego przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 685.000 zł.

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert

1.Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

3.Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

4.Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

5.Treść oferty w postaci elektronicznej i papierowej muszą być zgodne. W przypadku różnic decyduje wersja papierowa oferty.

6.Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione doskładania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Właściwość osoby podpisującej ofertę jest sprawdzana w oparciu o postanowienia § 2 ust. 9-11 Regulaminu konkursu.

7.Do oferty należy dołączyć załączniki określone w § 2 ust. 10 regulaminu konkursu.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1.Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 2500-918 Warszawa

2.Termin składania ofert:7 maja 2019r. Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

VI. Opis sposobu wyboru ofert oraz warunki realizacji zadania publicznego

1.Każda oferta podlega ocenie.

2.Cele konkursu, sposób informowania, warunki uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, finansowanie zadania oraz kryteria i sposób oceny ofert określa szczegółowo regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VII. Sposób przekazywania informacji

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Kontakt: Bartłomiej Radecki, Departament Ekonomiczny e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Link do formularza

Uwaga!  to jest nowy formularz działający od 26 marca 2019 r. W formularzu tym aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  26 marca 2019 r. Oferenci, którzy zarejestrowali się przed tą datą w innych formularzach, muszą założyć nowe konta (nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Klauzula informacyjna RODO

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Wymiany młodzieży bez tajemnic

Źródło: https://bip.men.gov.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx