Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:„Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych.”

Informacje ogólne

1.Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

2.Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych.

3.Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2019r.

II. Informacje o treści oferty

1.Oferta realizacji zadania powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego opisujące:

 a)zakładane rezultaty zadania publicznego;

 b)planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa);

 c)sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

2.Dopuszcza się możliwość wyliczenia i wyceny wkładu własnego rzeczowego. Wartość tego wkładu nie może przekroczyć kosztu, jaki oferent poniósłby gdyby udostępniony zasób lub usługa świadczona była dla oferenta w sposób odpłatny.

III. Finansowanie zadania

1.Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

2.Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 800 000 zł.(słownie: osiemset tysięcy zł).

3.Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 800 000zł.

4.W roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim Minister Edukacji Narodowej realizował zadanie „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”, na realizację którego przeznaczono dotacje włącznej kwocie 800 000 zł.

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert

1.Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

3.Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

4.Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

5.Treść oferty w postaci elektronicznej i papierowej muszą być zgodne. W przypadku różnic decyduje wersja papierowa oferty.

6.Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione doskładania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Właściwość osoby podpisującej ofertę jest sprawdzana w oparciu o postanowienia § 2 ust. 9-11 Regulaminu konkursu.

7.Do oferty należy dołączyć załączniki określone w § 2 ust. 10 regulaminu konkursu.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1.Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 2500-918 Warszawa

2.Termin składania ofert:30 kwietnia 2019 r. Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

VI. Opis sposobu wyboru ofert oraz warunki realizacji zadania publicznego

1.Każda oferta podlega ocenie.

2.Cele konkursu, sposób informowania, warunki uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, finansowanie zadania oraz kryteria i sposób oceny ofert określa szczegółowo regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VII. Sposób przekazywania informacji

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 30 maja 2019 r. w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Kontakt:Bartłomiej Radecki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Departament Ekonomiczny.

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Link do formularza

Uwaga!  to jest nowy formularz działający od 26 marca 2019 r. W formularzu tym aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  26 marca 2019 r. Oferenci, którzy zarejestrowali się przed tą datą w innych formularzach, muszą założyć nowe konta (nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Klauzula informacyjna RODO

Źródło: https://bip.men.gov.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx