Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Konkurs na realizację zadania publicznego "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ) ogłasza otwarty konkurs ofert:

„Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw,

pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”

1. Rodzaj zadania publicznego: Forum Polsko-Czeskie

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

430 000,00 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) PLN.

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:
  • fundacje;
  • stowarzyszenia;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2017 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą wynikać ze statutu lub umowy spółki.

2. niepubliczne szkoły wyższe;

3. publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183).

4. instytuty badawcze, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz. U. 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.).

Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach  8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju:

„Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 419 380,00 (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) PLN.

9. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

Źródło: http://www.msz.gov.pl/

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx