Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania projektu edukacyjnego od Narodowego Banku Polskiego.

I. Informacja o zakresie działalności edukacyjnej NBP 

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

II. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

III. Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

IV. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.

V. Zasady udzielania dofinansowań

 • Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
 • Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.
 • Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP są weryfikowane w ramach odrębnego trybu.
 • NBP dofinansowuje przede wszystkim:
  • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
  • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
  • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. Każdy projekt jest inny, więc również wkład własny powinien być przewidziany prze wnioskodawcę indywidualnie. W ramach wkładu własnego można częściowo ująć  wycenioną kwotę wkładu rzeczowego.
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
 • W preliminarzu wydatków projektu należy podać koszty w kwotach brutto.

VI. Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów

 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych przekazanie dofinansowania jest możliwe wyłącznie po akceptacji przez DEW sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego, dotyczących uprzednio zawartej umowy.

VII. Przesyłanie wniosków do NBP

 • Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu. Aby wypełnić wniosek, należy korzystać z najnowszej wersji jednej z przeglądarek internetowych, sugerowaną jest Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej. Informacje nt. instalacji najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: Firefox, Internet Explorer, Chrome.
 • Przed wypełnieniem formularza wniosku należy uważnie zapoznać się z: Poradnikiem dla Wnioskodawcy: Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie NBP (w którym znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku), układem formularza wniosku oraz wzorem umowy.
 • NBP nie wspiera projektów w zaawansowanym stadium realizacji, tj. takich, w których działania objęte dofinansowaniem wykraczają poza prace przygotowawcze.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • skan aktualnego dokumentu, do którego jest wpisany wnioskodawca (uchwały / rozporządzenia / odpisy z rejestru innego niż KRS),
 • skany decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (w przypadku gdy nie są ujawnione w odpisie KRS),
 • skan pełnomocnictwa / upoważnienia uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy dla osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku gdy nie wynika to z KRS),
 • promesa z wydawnictwa/czasopisma/instytucji medialnej z orientacyjnym terminem publikacji materiału merytorycznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami zawartymi w Poradniku dla Wnioskodawcy: Jak przygotować dobry projekt, a potem przeprowadzić jego ewaluację". Poradnik ten powstał z myślą o wnioskodawcach – jego zadaniem jest ułatwienie im przygotowania projektu i zaplanowania jego ewaluacji, a w szczególności autoewaluacji (prowadzonej przez samych projektodawców): wyjaśnia, czym jest ewaluacja, jakie są jej funkcje i jakie daje korzyści. Opisane w nim zostały kolejne kroki planowania i prowadzenia ewaluacji, a także metody i techniki badawcze.

Warto przeczytać również materiał „Ewaluacja projektu: Praktycznie wskazówki, przykłady pytań kwestionariuszowych i narzędzi badawczych", który został pomyślany jako maksymalnie praktyczna „ściągawka" dla projektodawców.

VIII. Podstawa przekazania udzielonego dofinansowania

 • Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
 • Beneficjent za pośrednictwem poczty tradycyjnej otrzymuje przygotowaną przez NBP umowę (w dwóch egz.) do podpisu wraz z wytycznymi dla beneficjenta przed podpisaniem umowy.

IX. Ocena wniosków

Zgłoszone do NBP wnioski o dofinansowanie podlegają dwuetapowej ewaluacji ex ante, a następnie opiniowaniu Komisji ds. Wspierania Społecznych Inicjatyw Edukacyjnych lub Rady ds. Edukacji Ekonomicznej (zależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania NBP). Po każdym etapie NBP może zgłaszać do wniosku uwagi i sugestie poprawek.

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku w ramach dwuetapowej ewaluacji ex ante znajdują się w załączniku.

X. Sprawozdawczość i rozliczenie projektu

 • Beneficjent jest zobowiązany przekazać NBP sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe sporządzone na formularzach stanowiących odpowiednio załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie (do pobrania poniżej) w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Zarówno sprawozdanie, jak i rozliczenie należy przygotować według wytycznych określonych w załącznikach nr 3 i 5 do umowy (do pobrania poniżej).
 • Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe przygotowane zgodnie z zapisami umowy, należy złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP.

XI. Kontakt

Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania można uzyskać pod numerami telefonów 22 185 91 97 i +48 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP (lista Oddziałów Okręgowych NBP z danymi teleadresowymi poniżej).

Lista załączników

Źródło: https://www.nbportal.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx