Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pilotażowy Program „Praca – Integracja”

Ogłoszenie z dnia 7 listopada 2017 r. konkursu nr 1/2017 w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”, zatwierdzonego uchwałą nr 13/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.

Informacje ogólne

 1. Konkurs realizowany jest w formie powierzenia, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON w planie finansowym PFRON na rok 2017, 2018 i 2019 środków finansowych na realizację PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.

Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej do realizacji oferty złożonej przez Pocztę Polską S.A. dotyczącej zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych – adresatów PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”, przyjętej do realizacji przez Zarząd PFRON uchwałą nr 82/2017 z dnia 20 października 2017 r., zwanej dalej „ofertą realizacji zadania publicznego” lub „ofertą NGO”.
 2. Adresatem programu, zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA” jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą działania aktywizacyjne w ramach programu.
 3. Wykaz miejsc i stanowisk pracy, będących przedmiotem oferty Poczty Polskiej S.A., stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 4. Z charakterystyką stanowisk pracy, będących przedmiotem oferty Poczty Polskiej S.A., zapoznać się można pod adresem (Link do „Charakterystyka stanowisk pracy”).

 Termin i zasady składania ofert, weryfikacja formalna

 1. Oferty realizacji zadania publicznego mogą być składane od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 29 listopada 2017 roku.
 2. Ofertę NGO należy złożyć w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii Biura PFRON) lub wysłać za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) na adres PFRON: Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem: ,,PRACA – INTEGRACJA – Konkurs nr 1/2017”. Należy również przesłać skan tej oferty wraz z załącznikami 1 i 3 (oraz załącznikiem 2 o ile dotyczy) drogą elektroniczną na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do dnia 29 listopada 2017 r.
 3. Oferta NGO musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta NGO (Oferentów NGO – w przypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych.
 4. Ofertę realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 5. Za datę złożenia oferty NGO uważa się datę jej wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku ofert wysłanych za pomocą operatora pocztowego, datę stempla operatora pocztowego /datę nadania przesyłki.
 6. Uprawniony podmiot/ty w ramach konkursu może złożyć jedną ofertę NGO. Złożenie oferty wspólnej powoduje wyczerpanie limitu jednej oferty dla każdego z Oferentów NGO, który zostanie wskazany w ofercie wspólnej.
 7. Rozpatrzenie oferty NGO nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Weryfikacja formalna oferty NGO przeprowadzana jest w Biurze PFRON w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia oferty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
 9. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki powinny zostać poprawione lub uzupełnione przez Oferenta NGO w terminie wyznaczonym przez PFRON (nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania z PFRON do ich usunięcia) – pod rygorem odrzucenia tej oferty. W przypadku oferty wspólnej wezwanie otrzymuje Lider. Odrzucona oferta wyłączona będzie z dalszego procedowania. Nie przewiduje się możliwości drugiego uzupełnienia oferty NGO.
 10. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Oferenta NGO, dopuszcza się możliwość podjęcia przez PFRON decyzji o przywróceniu Oferentowi NGO terminu określonego w ust. 9. Ubiegając się o przywrócenie terminu zobowiązany jest wskazać przyczyny uchybienia terminu. Decyzję w sprawie przywrócenia terminu podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON.
 11. PFRON przekazuje Oferentom NGO pisemną informację o wynikach weryfikacji formalnej oferty NGO w terminie do 3 dni roboczych od daty jej zakończenia.
 12. Oferty NGO pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym przedstawiane są do oceny merytorycznej komisji konkursowej, o której mowa w rozdziale V ogłoszenia o konkursie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

 Źródło: http://www.pfron.org.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx