Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wolne środki na „małe dotacje” w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” w woj. mazowieckim

W dniu 10 października 2017 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wsparcie lub powierzenie realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a przedmiotowej ustawy.

Oferty można składać na  następujące zadania publiczne:
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

4. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

5. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a/ dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b/ kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
6. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty wymienione i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oferent składający wniosek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (załącznik do Zarządzenia nr 302/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2016 r.).

3. Ofertę należy składać na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia
2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570).

4. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

5. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty nie może przekroczyć 10 000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy, osobowy czy rzeczowy).

6. Łączna kwota przyznanej dotacji temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19 a ww. ustawy w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

7. Oferty należy składać minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.

8. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

9. Termin zakończenia realizacji zadania i wydatkowania dotacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2017 r.

10. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (osobiście) w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, p. III.,
02-002 Warszawa, w godz. 08:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres z dopiskiem na kopercie wskazującym na rodzaj zadania publicznego.

11. W pierwszej kolejności o dofinansowaniu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dalej poprawność formalno-merytoryczna złożonej oferty. Składane oferty będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego w 2017 r. na projekty pozakonkursowe w ramach „małych dotacji”.

Autor:  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Źródło: http://www.dialog.mazovia.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx