Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uczeń na Wsi

 

Uczeń na Wsi – program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, żyjący na terenach gmin słabo zurbanizowanych, trudno dostępnych komunikacyjnie, zaniedbanych kulturowo i infrastrukturalnie, wymagają szczególnej troski i preferencji w udzielaniu pomocy.

Zaniedbania we wczesnym okresie edukacji często przekreślają osobom niepełnosprawnym możliwości zajęcia wysokiej lub przynajmniej średniej pozycji w życiu społecznym i zawodowym. Wsparcie edukacji we wczesnym jej okresie może pozytywnie wpłynąć na dalsze, zawodowe i społeczne losy osoby niepełnosprawnej.

Z analizy danych otrzymanych z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz danych GUS wynika, że w szkołach ponadgimnazjalnych uczy się obecnie 2.374 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, co stanowi niecały 1% wszystkich, tj. 1.041.700 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Zdaniem Funduszu, pomoc ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych dotycząca wsparcia procesu ich edukacji jest jednym z najważniejszych elementów aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Do kogo adresowany jest program p.n. UCZEŃ NA WSI, jakiego typu pomoc oferuje i w jakiej wysokości?

Adresatami programu w obszarze A są osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej, mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej

W ramach obszaru A programu dofinansowanie może obejmować następujące koszty:

 • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
 • związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
 • kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru A programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 • opłaty za naukę (czesne),
 • zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
 • dojazdów do szkoły.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie w ramach obszaru A programu nie może przekroczyć: 

 • w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 • w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 • w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego. 

*

Czy istnieje możliwość podniesienia wysokości prowizji kosztów obsługi przez Gminę zadań w ramach realizowanego obszaru A programu z 2,5% na wyższą?

Nie. Wysokość kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach obszaru A programu do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych przez Gminę na realizację tego obszaru programu jest analogią do postanowień Art. 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.), którą zastosowała Rada Nadzorcza PFRON przyjmując ten program.
W związku z powyższym - w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do przyjęcia poziomu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu w wysokości wyższej niż do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych przez Gminę na realizację programu.

Adresatami programu w obszarze B są gminy, na terenie których zamieszkują uczniowie będący adresatami obszaru A programu.

W ramach obszaru B programu, dofinansowanie obejmie koszty wydatków gminy na zakup fabrycznie nowych pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu niepełnosprawnych uczniów.
Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie w ramach obszaru B programu nie może przekroczyć – 90% wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niż 100 000 zł na zakup mikrobusu i 200 000 zł na zakup autobusu.

*

Czy w ramach programu istnieje możliwość objęcia dofinansowaniem dzieci, z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 6 lat, które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, zorganizowanym w szkole podstawowej?

Nie. Dzieci podlegające obowiązkowi przedszkolnemu nie są adresatami programu, bez względu na miejsce odbywania tego obowiązku.

*

Czy za koszt związany z dostępem do Internetu (obok kosztu instalacji i abonamentu) można uznać koszt abonamentu za utrzymanie łącza TP S.A. dla usługi neostrady, w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada telefonu stacjonarnego u operatora TP S.A.?

Tak. Należy uznać koszt opłaty abonamentowej za utrzymanie łącza TP S.A. dla usługi neostrady. Bez zainstalowanego łącza nie ma możliwości technicznych dla usługi neostrady.

*

Czy do udziału w programie należy kwalifikować dzieci, które uczestniczą w zajęciach o charakterze rewalidacyjno - terapeutycznym?

Tak. Za adresatów programu należy uznać dzieci i młodzież, które podlegają obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, niezależnie od realizowanej formy zajęć w ramach tego obowiązku. Udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych uznaje się za spełnienie ww. obowiązku przez dzieci w wieku tego obowiązku.

*

Realizatorami programu są: Oddziały PFRON i gminy.

*


Procedury realizacji programu oraz załączniki

Wybierz dokument:

*       Spis treści programu "Uczeń na wsi"

*       Wstęp

*       Definicje pojęć

*       Nazwa programu

*       Podstawa prawna programu

*       Cele programu

*       Adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu

*       Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

*       Warunki uczestnictwa w programie

*       Zasięg i czas trwania programu

*       Promocja programu

*       Wielkość środków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu

*       Realizatorzy programu

*       Tryb postępowania 

***
 

Źródło: Portal Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl

Więcej w tej kategorii: Programy i zadania PFRON »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx